Taal/lezen

Om effectief taal- en leesonderwijs te geven kan een leerkracht gebruik maken van uiteenlopende methodes en materialen. Maar een goede methode alleen leidt niet tot gemotiveerde leerlingen en mooie opbrengsten. Een leerkracht die weet welke doelen bereikt moeten worden, goede instructie geeft, regelmatig kiest voor samenwerkend leren en voldoende reflectiemomenten inbouwt, kan wel voor effectieve lessen en betrokken leerlingen zorgen. Om de effectiviteit en vakmanschap voor de klas te vergroten, is het niet alleen van belang om op de hoogte te zijn van actuele inzichten op het gebied van bijvoorbeeld technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling, mondelinge en schriftelijke taal, maar ook om te weten hoe je deze basisvaardigheden kunt verbinden met een thema, projecttaak of zaakvakles.

Van Alem Onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen die een onafhankelijke analyse van hun taal-/leesonderwijs wensen en/of hun onderwijs op basis van actuele inzichten nog beter willen afstemmen op de visie van de school en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Directeuren en bestuurders

Door deze ondersteuning kunnen directeuren en bestuurders samen met hun team een visie op goed taal-/leesonderwijs formuleren, zijn ze in staat om in hun school- of verbeterplan de juiste accenten te leggen en weten ze hoe het proces van verandering goed te monitoren en bij te sturen.

Voorbeeldtrajecten: verbeterplan opbrengstgericht werken aan taal-/leesonderwijs, scholingstraject effectief begrijpend leesonderwijs, doorgaande lijn mondelinge taal en begrijpend luisteren/lezen

Leerkrachten en intern begeleiders

Door praktijkgerichte scholingsbijeenkomsten en coachingstrajecten zijn leerkrachten op de hoogte van actuele inzichten op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en leren ze het eigen didactisch handelen te versterken om tot gemotiveerde leerlingen en betere resultaten te komen.

Voorbeeldtrajecten: reflectiegesprekken effectieve instructie in begrijpend lezen en woordenschat, implementatie nieuwe taalmethode, opzet lesmodel en periodeplanning begrijpend lezen, effectievere lessen door activerende werkvormen en feedback in de taal-/leesles.