Onderwijskwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is onderwijs waarin bewuste keuzes worden gemaakt en waarbij de leerkracht centraal staat. Van belang is dat de leerkracht weet welke doelen er bereikt moeten worden, op welke manier de lesstof effectief aangeboden kan worden en hoe er nagegaan kan worden in hoeverre leerlingen de doelen ook daadwerkelijk hebben bereikt. Maar kwalitatief goed onderwijs wordt vooral gegeven door bevlogen, betrokken leerkrachten die zich gesteund weten door een effectieve directie en graag leren van en met elkaar.

Van Alem Onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen die hun professionele cultuur willen versterken en hun onderwijs nog beter willen afstemmen op de visie van de school en de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Directeuren en bestuurders

Door deze ondersteuning kunnen directeuren en bestuurders met hun team een visie op goed onderwijs formuleren, zijn ze in staat een sterkte-zwakte analyse te maken van de onderwijskwaliteit en is helder waar en op welke manier het onderwijs kwalitatief versterkt kan worden.

Voorbeeldtrajecten: verbeterplan opbrengstgericht werken aan taal-/leesonderwijs, versterken professionele cultuur, inrichting kwaliteitsbeleid van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Leerkrachten en intern begeleiders

Door praktijkgerichte scholingsbijeenkomsten en coachingstrajecten kunnen leerkrachten met een frisse blik de volgende dag effectieve handvatten toepassen in hun eigen lespraktijk, zodat de lessen nog beter aansluiten bij wat de leerlingen in hun klas nodig hebben.

Voorbeeldtrajecten: co-teaching klassenmanagement en communicatie, effectievere lessen door activerende werkvormen en feedback, aanpak omgaan met verschillen, reflectiegesprekken activerende directe instructie naar aanleiding van klassenbezoeken of videobeelden